Respons  |  Sök  |  Sidkarta  |  In English  |  Suomeksi

Vindatlas - vinddata på Finlands karta

Finlands vindatlas, vindenergikartverket, är ett viktigt hjälpmedel vid utvärdering av möjligheterna att producera elektricitet ur vind. Med dess hjälp kan man jämföra de årliga och månatliga växlingarna i vindförhållandena över hela Finland eller för bestämda begränsade områden.

Kartanslutningen är framför allt ett verktyg för markplanering, regionplanering och planering av kraftanläggningsbyggen.

Vindenergikartverket baserar sig på en numerisk vädermodell. Med vädermodellen har man simulerat 72 månaders verkliga väderförhållanden. De simulerade månaderna är valda genom att granska Finlands vindförhållanden för de senaste 50 åren. Under 1989-2007 har det inte skett några avsevärda förändringar. Vindatlasen representerar därför medelvindförhållandena under tidsintervallet 1989-2007.

I vädermodellen har beaktats Finlands vindförhållanden på olika höjder från 50 meter till 400 meter över hela landet i 2,5 x 2,5 kvadratkilometers rutor. Vid kusten, i skärgården, i fjällområden och på valda områden i inlandet anges vindmedelhastigheten med en noggrannare 250 x 250 kvadratmeters upplösning.

Vindatlasen omfattar

  • på dessa Vindatlas.fi -sidorna publicerade statiska kartorna och bakgrundsuppgifter
  • en dynamisk Vindatlas-kartanslutning, genom vars koordinatsystem man kan granska varje modellpunkts vindvärde.
Under rubrikerna Vindens medelhastighetskartor och Vindkraftverkets produktionskartor finns de statiska kartorna, som anger vindhastigheten (m/s) samt energiproduktionens (MWh) månatliga och årliga medelfördelning vid olika höjd, beräknade ur effektkurvan för vindkraftverk med nominella effekten 3 MW. Resultaten bygger på vindatlasmodellerna, som finns förklarade här invid. I avsnittet Modelleringens noggrannhet anges modellernas osäkerhetsfaktorer.

På Vindatlas.fi -sidorna finns också allmänna uppgifter om Finlands vindförhållanden, vädertillstånd och klimatförändringens inverkan på vindförhållandena. Vindkraften och måttsättningen av vindkraftverk beskrivs i separata faktaavsnitt.

Vindatlasen beställdes av arbets- och näringsministeriet. Meteorologiska institutet utarbetade Vindatlasen i samarbete med danska Risö DTU. Utöver Meteorologiska institutets egna mätningar har Vaisala Oyj, Wpd Finland Oy samt Ålands Vindenergi Andelslag levererat vindmätvärden för verifiering av modellresultaten. Motiva koordinerade projektet. Vindatlasen offentliggjordes den 25.11.2009.

Resultaten i Vindatlasen baserar sig på datamodellering och beskriver de genomsnittliga vindförhållandena inom ett område - inte på en enskild geografisk punkt. De resultat som modellen ger skiljer sig alltid i viss mån från vindförhållandena i verkligheten. I den mån en organisation använder Vindatlasens resultat som beslutsunderlag i ett projekt eller liknande, är Arbets- och Näringsministeriet och Meteorologiska Institutet inte ansvariga för hur dessa resultat påverkar beslutsfattandet och därav uppkomna ekonomiska angelägenhetern eller motsvarande.

Artikeln om Vindatlas har publicerats i Wind Energy.
Tammelin, B. et al. 2011. Production of the Finnish Wind Atlas. Wind Energy. doi: 10.1002/we.517


Fördelningen av vindens medelhastighet (m/s) på 100 meters höjd med 2,5 x 2,5 kvadratkilometers noggrannhet. Noggrannare kartor i avsnittet Vindens medelhastighetskartor samt i kartanslutningen.
Fördelningen av vindens medelhastighet