Tuuliatlas - tuulitiedot Suomen kartalla

Suomen tuuliatlas, tuulienergiakartasto, on tärkeä apuväline arvioitaessa mahdollisuuksia tuottaa tuulen avulla sähköä. Sen avulla voidaan vertailla tuuliolojen vuotuista ja kuukausittaista vaihtelua joko koko Suomessa tai tietyillä rajatuilla alueilla.

Karttaliittymä on ennen kaikkea kaavoituksen, aluesuunnittelun ja voimalarakentamisen suunnittelun työväline.

Tuulienergiakartaston pohjana on numeerinen säämalli. Säämallilla on simuloitu 72 kuukauden todelliset säätilanteet. Simuloidut kuukaudet on valittu tarkastelemalla Suomen tuulioloja viimeisten 50 vuoden ajalta. Vuosina 1989-2007 tuulioloissa ei ole ollut merkittäviä muutoksia. Tuuliatlas edustaa siis mahdollisimman hyvin aikavälin 1989-2007 keskimääräisiä tuulioloja.

Säämallilla on tarkasteltu Suomen tuuliolosuhteita eri korkeuksilta 50 metristä 400 metriin kautta koko maan 2,5 x 2,5 neliökilometrin alueilta. Rannikolla, saaristossa, tunturialueilla ja valituilla sisämaa-alueilla tuulen keskinopeus annetaan tarkemmalla 250x250 neliömetrin resoluutiolla.

Tuuliatlas koostuu

  • näillä Tuuliatlas.fi-sivuilla julkaistuista staattisista kartoista ja taustatiedoista sekä
  • dynaamisesta Tuuliatlas-karttaliittymästä, jonka hilaruutujen kautta voi tarkastella kunkin mallinnetun pisteen tuulisuustietoja.
Tuulen keskinopeus ja Tuulivoimalan tuotanto -otsakkeiden alta löytyvät staattiset kartat kuvaavat tuulen nopeuden (m/s) ja nimellisteholtaan 3 MW tuulivoimalan tehokäyrällä lasketun energiatuotannon (MWh) kuukausittaista ja vuotuista keskimääräistä jakaumaa eri korkeuksilla. Tulokset perustuvat tuuliatlaksen mallinnukseen, josta selitys ohessa. Mallinnuksen tarkkuus -osiosta löytyvät mallinnuksen epävarmuustekijät.

Tuuliatlas.fi-sivustolle on koottu myös yleistä tietoa Suomen tuulioloista, säätilasta ja ilmastonmuutoksen vaikutuksesta tuuliolosuhteisiin. Tuulivoimaa ja tuulivoimalan mitoitusta on kuvattu erillisissä tieto-osioissa.

Tuuliatlaksen tilasi työ- ja elinkeinoministeriö. Ilmatieteen laitos tuotti Tuuliatlaksen yhteistyössä tanskalaisen Risö DTU:n kanssa. Ilmatieteen laitoksen omien mittausten lisäksi tuulimittauksia mallitulosten todentamista varten ovat tuottaneet Vaisala Oyj, Wpd Finland Oy sekä Ålands Vindenergi Andelslag. Motiva koordinoi hanketta. Tuuliatlas julkistettiin 25.11.2009.

Tuuliatlaksen tulokset perustuvat tietokonemallinnukseen ja kuvaavat jonkin alueen - eivät yksittäisen maantieteellisen pisteen - keskimääräisiä tuuliolosuhteita. Mallin antamat tulokset ja todelliset tuuliolosuhteet poikkeavat aina jossain määrin toisistaan. Mikäli Tuuliatlaksen tuloksia käytetään osana organisaation päätöksentekoa hankkeiden tai muussa vastaavassa yhteydessä, Työ- ja elinkeinoministeriö ja Ilmatieteen laitos eivät vastaa Tuuliatlas-aineiston vaikutuksesta päätöksentekoon ja siitä syntyvistä taloudellisista tai muista vastaavista vaikutuksista.

Tieteellinen artikkeli Tuuliatlaksen tuottamisesta on julkistettu Wind Energyn online-versiossa 9.12.2011.
Tammelin, B. et al. 2011. Production of the Finnish Wind Atlas. Wind Energy. doi: 10.1002/we.517

Tuuliatlaksen yhteenvetoraportti (PDF, 1839 kb)

Tuuliatlas osana Avointa dataa
Tuuliatlas-aineisto on julkaistu osana INSIPIRE-direktiiviä yhtenä Ilmatieteen laitoksen Avoin data-tietoaineistoja. Linkki Tuuliatlas-aineiston lataussivulle.


Tuulen keskinopeuden (m/s) jakauma 100 metrin korkeudella 2,5 x 2,5 neliökilometrin tarkkuudella. Tarkempia karttoja osiossa Tuulen keskinopeuskartat sekä karttaliittymässä.
Tuulen keskinopeuden jakauma